Privacy verklaring Kasteelhoeve D'Erp

Kasteel Erp B.V.
Baron van Erplaan 1
5591 BM Baarlo
Nederland
[email protected]
KvK-nummer: 74263293

Btw-nummer: NL859829650B01

Kasteel Erp B.V. verwerkt persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en doet dit zoals beschreven in deze privacyverklaring. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74263293 en is gevestigd aan de Baron van Erplaan 1, 5991BM te Baarlo. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over onze verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons, via het e-mailadres [email protected].

1. Kasteel Erp B.V. heeft geen aangewezen Functionaris Gegevensbescherming. Het monitoren van een goede omgang met verkregen persoonsgegevens geschiedt door het bestuur van de B.V.

2. Persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:
a. Voor- en achternaam;
b. Geboortedatum;
c. Adres;
d. E-mailadres;
e. Telefoonnummer;
f. IBAN;
g. Documentnummer paspoort of ander identiteitsbewijs;
h. Andere data verbonden aan het gebruik van de (reserverings)website.

3. Kasteel Erp B.V. gebruikt deze gegevens voor verschillende doeleinden. De meeste gegevens worden gebruikt om een verhuurovereenkomst tot stand te laten komen, waar u als huurder bij betrokken bent. Daarnaast om de bedoelde overeenkomst uit te kunnen voeren. Gegevens kunnen ook worden gebruikt om uw reservering te beheren, facturering mogelijk te maken en betaling en/of incasso te faciliteren. Daarnaast kunnen gegevens worden gebruikt voor onze eigen marketingdoeleinden of het informeren over ontwikkelingen in ons aanbod.

4. In een enkel geval deelt Kasteel Erp B.V. deze gegevens met derden. Zij doet dit alleen wanneer nodig voor het uitvoeren van een gesloten overeenkomst en/of om aan eventuele wettelijke verplichtingen te voldoen en/of wanneer de belangen van Kasteel Erp B.V. dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld wanneer het uitvoeren van haar werkzaamheden onmogelijk is zonder het delen van bepaalde gegevens. Wanneer persoonsgegevens met derden worden gedeeld, heeft Kasteel Erp B.V. met die derden een overeenkomst gesloten om de veilige verwerking van deze gegeven te waarborgen of uw uitdrukkelijk toestemming daarvoor verkregen. Kasteel Erp B.V. beoogt niet om persoonsgegevens te delen met andere partijen dan verwerkers. Zij voorziet hoogstens dat er, in een enkel geval, informatie gedeeld zal worden met partijen die in een directe relatie staan tot de vennootschap.

5. Verwerking geschiedt alleen op basis van de volgende gronden:
a. verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst;
b. verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Kasteel Erp B.V. (of een derde);
c. betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking.

6. Kasteel Erp B.V. bewaart de gegevens die door haar worden verzameld gedurende verschillende termijnen. Hoe lang zij deze gegevens bewaart is afhankelijk van de categorie van en de wijze waarop die
Privacyverklaring Kasteel Erp B.V.
Versie 1.0 d.d. 4 april 2020 1/2
gegevens zijn verzameld. Bij de vaststelling van de toepasselijke termijnen is Kasteel Erp B.V. uitgegaan van wettelijke (minimum)termijnen, zoals de wettelijke plicht om boekhoudkundige informatie te bewaren. Voorts heeft Kasteel Erp B.V. waar mogelijk aansluiting gezocht bij de bewaartermijnen die zijn opgenomen in het Vrijstellingsbesluit Wbp. Zo geldt ten aanzien van de contactgegevens van de huurder een bewaartermijn die loopt tot maximaal één jaar na beëindiging van de relatie tussen partijen. Ten slotte heeft Kasteel Erp B.V. zich bij de vaststelling van de bewaartermijnen laten leiden door haar belangen en die van haar huurders. Zo kan het voor beide partijen belangrijk zijn dat stukken waarin (nadere) afspraken zijn vastgelegd langer dan twee jaar bewaard blijven. Dergelijke stukken (denk bijvoorbeeld aan e-mail en/of brief-correspondentie) kunnen persoonsgegevens bevatten; is dat het geval, dan blijven die tevens bewaard.

7. Voor zover gegevens worden verzameld via de zogenoemde cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het Cookie Statement (zie onze website www.kasteelhoevedeerp.nl).

8. Onze website bevat externe links. Zij staan op de website vermeld als service voor de bezoeker. Kasteel Erp B.V. is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze pagina’s van derden. Dat geldt ook voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop aangeboden worden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de link(s) naar een externe website.

9. U hebt op basis van de wet een aantal rechten. U kunt bij Kasteel Erp B.V. een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. U krijgt dan binnen vier weken een reactie. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Kasteel Erp B.V. uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming (bijvoorbeeld middels een huurovereenkomst), kunt u die toestemming op ieder moment intrekken.

10. Kasteel Erp B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

11. Voor het indienen van een verzoek, bezwaar of voor het stellen van een vraag omtrent uw persoonsgegevens en de verwerker daarvan door Kasteel Erp B.V. kunt u met ons contact opnemen via [email protected].

12. Als u van mening bent dat Kasteel Erp B.V. handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving omtrent persoonsgegevens en privacy, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).