Algemene voorwaarden Kasteelhoeve d'Erp

 
Algemene huurvoorwaarden
Vakantiewoning Baron van Erplaan 7, Baarlo

Versie 1.2 d.d. 14 april 2020 1/3

Kasteel Erp B.V.
Baron van Erplaan 1
5591 BM Baarlo
Nederland
[email protected]
KvK-nummer: 74263293
Btw-nummer: NL859829650B01
Lees onderstaande voorwaarden aandachtig door. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomst tussen u, als huurder, en Kasteel Erp B.V., als verhuurder en eigenaar van de vakantiewoning.

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a) a. vakantiewoning: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken op het adres Baron van Erplaan 7, 5991 BM te Baarlo;
b) b. Kasteelhoeve: het gedeelte van de vakantiewoning met slaapcapaciteit voor in beginsel acht (8) personen met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken;
c) c. ’t Knechthuys: het gedeelte van de vakantiewoning met slaapcapaciteit voor twee (2) personen met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken;
d) d. verhuurder: de eigenaar van de vakantiewoning. De eigenaar van de vakantiewoning is Kasteel Erp B.V.;
e) e. beheerder: de persoon die namens de eigenaar de vakantiewoning beheert;
f) f. huurder: degene die voor zichzelf en/of namens een groep de huurovereenkomst sluit;
g) g. verhuurovereenkomst: de overeenkomst tussen verhuurder en huurder tot huur van de vakantiewoning of een gedeelte daarvan;
h) h. groep: het geheel aan individuen dat krachtens de huurovereenkomst het recht heeft in de vakantiewoning te verblijven;
i) i. groepslid: ieder individu dat deel uitmaakt van de groep;
j) j. derden: ieder ander rechts- of natuurlijk persoon die geen groepslid, beheerder of verhuurder is;
k) k. kosten: alle kosten voor de verhuurder die samenhangen met de verhuur van de vakantiewoning;
l) l. tarief: het in de huurovereenkomst overeengekomen bedrag in euro’s voor de huur van de vakantiewoning of een gedeelte daarvan;
m) m. informatie: mondelinge en/of schriftelijke en/of elektronisch gegevens over het gebruik van de vakantiewoning en haar voorzieningen;
n) n. dag van aankomst: de eerste dag van de overeengekomen huurperiode;
o) o. website: www.kasteelhoevedeerp.nl.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomst.
2. De vakantiewoning wordt te huur aangeboden als omschreven op de website. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Desondanks zijn verschillen mogelijk tussen de op de website gepresenteerde foto’s en/of tekst en de actuele situatie in de vakantiewoning ten tijde van het bezoek van de huurder. De huurder kan geen rechten ontlenen aan dergelijke verschillen.
3. De Kasteelhoeve en ’t Knechthuys zijn zowel afzonderlijk als samen te huur. Indien zij samen worden gehuurd, gelden de voorwaarden zoals deze gelden voor de afzonderlijke huur van de Kasteelhoeve, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
4. De minimumduur van het verblijf in de Kasteelhoeve is twee nachten. De huurder mag korter verblijven, maar het tarief zal gelden voor de minimale twee nachten. De minimumduur van het verblijf in ‘t Knechthuys is één nacht. In de vakantieperiodes en/of zomermaanden kan voor de Kasteelhoeve en de ‘t Knechthuys een afwijkende minimum-/maximumduur van het verblijf gelden.
5. Roken is in de vakantiewoning niet toegestaan. Roken op het omliggende terrein is toegestaan.
6. Huisdieren zijn niet toegestaan in en bij de vakantiewoning.
7. Inchecken kan tussen 16:00-18:00 uur op de dag van aankomst, uitchecken vóór 10:00 uur op de laatste dag van de huurperiode. Latere in-/uitcheck in overleg.
8. Er zijn drie (3) parkeerplaatsen bij de Kasteelhoeve en één (1) parkeerplaats bij ‘t Knechthuys. Eventuele meerdere aanwezige auto’s kunnen parkeren op een nabijgelegen openbare parkeerplaats. Gebruik van de parkeerplaatsen is op eigen risico.
9. De huurder dient een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en dient zijn adresgegevens achter te laten bij de verhuurder en/of beheerder.

Artikel 3 Inhoud en duur huurovereenkomst
1. De verhuurder stelt voor recreatieve doeleinden – aldus, voor huur die van korte duur is – aan de huurder en de groep ter beschikking de vakantiewoning of een gedeelte daarvan voor de overeengekomen periode en het overeengekomen tarief.
2. De verhuurder is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de huurder te verstrekken.
3. De huurder heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat ieder groepslid de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie kent en naleeft.
4. De verhuurder veronderstelt dat de huurder de overeenkomst aangaat met instemming van de groep.
5. Geen onderdeel van de huurovereenkomst zijn andere diensten dan de enkele verhuur van de vakantiewoning.
6. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging is vereist.

Artikel 4 Tarief en tariefwijziging
1. Het tarief wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende prijzen, welke door de verhuurder zijn vastgesteld.
2. Het tarief is in euro’s, inclusief btw, tenzij anders vermeld bij het sluiten van de overeenkomst. De lokale toeristenbelasting wordt na het sluiten van de overeenkomst definitief bepaald en is uiteindelijk afhankelijk van het aantal groepsleden.
Artikel 5 Borgsom
1. Bij huur van de Kasteelhoeve is de borgsom vijfhonderd euro (€500,00). Bij huur van ’t Knechthuys is er geen borgsom. Bij huur van de Kasteelhoeve en ’t Knechthuys samen is de borgsom vijfhonderd euro (€500,00).
2. De borgsom dient uiterlijk bij betaling van de laatste termijn van het huurtarief te worden overgemaakt, zoals bepaald in artikel 6.
3. De borgsom wordt binnen veertien (14) dagen na afloop van de huurperiode teruggestort, behoudens hetgeen is bepaald in artikel 10.

Artikel 6 Reservering en betaling
1. De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag door verhuurder of beheerder.
2. Na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient de huurder de helft (50%) van het tarief binnen veertien (14) dagen te hebben betaald op de rekening van de verhuurder. De resterende helft (50%) dient uiterlijk één (1) maand voor de dag van aankomst op overeenkomstige wij te zijn betaald. Indien betaling uitblijft heeft de verhuurder, na de wettelijke ingebrekestelling, het recht de overeenkomst op te zeggen. Een dergelijke opzegging laat onverlet het recht van de verhuurder op volledige betaling van het overeengekomen tarief.
3. Betaling van het tarief en de borg, zoals bepaald in artikel 5, geschiedt per bankoverschrijving op IBAN NL18INGB0006180245 ten name van Kasteel Erp B.V. De BIC/Swift-code is INGBNL2A.
4. Indien de verhuurder op de dag van aankomst geen of geen volledige betaling van het tarief op de aangegeven bankrekening heeft ontvangen, is hij gerechtigd de huurder en de groep de toegang tot de vakantiewoning of een gedeelte daarvan te weigeren, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van het overeengekomen tarief.
5. De door de verhuurder in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, zullen worden verhaald op de huurder. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal het na schriftelijke aanmaning het wettelijk vastgestelde rentepercentage over openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Ontbinding en annulering
1. De huurder heeft géén ontbindingsrecht krachtens artikel 230o van Boek 6 Burgerlijk Wetboek, nu de verhuurovereenkomst inhoudt de terbeschikkingstelling van een accommodatie voor vakantiedoeleinden waarvoor een bepaald tijdstip/bepaalde periode van nakoming is overeengekomen, als bedoeld in artikel 230p, onderdeel e, Boek 6 Burgerlijk Wetboek.
2. Tot zes (6) maanden voorafgaand aan de dag van aankomst kunt u kosteloos annuleren.
3. Bij annulering van de reservering binnen zes (6) maanden voorafgaand aan de dag van aankomst betaalt de huurder een vergoeding aan de verhuurder. De vergoeding bedraagt:
– bij een annulering binnen vier (4) tot zes (6) maanden voor de dag van aankomst: dertig procent (30%) van het overeengekomen tarief;
– bij een annulering binnen één (1) tot vier (4) maanden voor de dag van aankomst: vijftig procent (50%) van het overeengekomen tarief;
– bij een annulering binnen veertien (14) dagen tot één (1) maand voor de dag van aankomst: zeventig procent (70%) van de overeengekomen prijs;
– bij een annulering binnen veertien (14) dagen voor de dag van aankomst: honderd procent (100%) van het overeengekomen tarief.
4. Annulering geschiedt schriftelijk via het contactformulier op de website of per e-mail.
5. Bij vroegtijdig vertrek van de huurder, d.w.z. vóór het einde van de overeengekomen huurperiode, is de huurder de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.

Artikel 8 Gebruik door derden
1. Gebruik van de vakantiewoning of een gedeelte daarvan door personen die geen groepslid zijn, is slechts toegestaan met uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de verhuurder of beheerder.
2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld. Deze voorwaarden worden in beginsel bij het geven van de toestemming vastgesteld. De verhuurder behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen tot aan het einde van de overeengekomen huurperiode.
3. De huurder is aansprakelijk voor de gedragingen van derden die zich met zijn goedvinden in of rond de vakantiewoning bevinden en is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende (veiligheids)voorschriften door derden.

Artikel 9 Tussentijdse beëindiging door de verhuurder en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad
1. De verhuurder heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:
a) a. de huurder en/of één of meerdere groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels uit de bijbehorende informatie en/of overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voorgezet;
b) b. de huurder en/of één of meerdere groepsleden, ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de verhuurder en/of anderen bezorgt/bezorgen, of indien de huurder en/of de groepsleden de goede sfeer in, of in de directe omgeving van de vakantiewoning bederft/bederven;
c) c. de huurder en/of één of meerdere groepsleden, ondanks voorafgaande waarschuwing, in strijd met de bestemming van het terrein rondom de vakantiewoning handelt/handelen.
2. Indien de verhuurder gebruikmaakt van zijn in het eerste lid bedoelde recht, laat hij dit de huurder bij persoonlijk overhandigde brief weten. Na opzegging draagt de huurder zorg voor ontruiming van de vakantiewoning en het omliggende terrein. De groep verlaat de vakantiewoning en het omliggende terrein ten spoedigste, doch uiterlijk binnen vier uur na het uitreiken van de hiervoor bedoelde brief.
3. Indien de huurder nalaat de vakantiewoning te ontruimen, is de verhuurder gerechtigd de vakantiewoning op kosten van de huurder te ontruimen.
4. De huurder heeft na ontruiming op grond van dit artikel geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het betaalde tarief.

Artikel 10 Schade en aansprakelijkheid
1. De huurder dient de vakantiewoning, het omliggend terrein en andere faciliteiten achter te laten in de toestand waarin hij deze aantrof.
2. De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of (een van) de groepsleden, voor zover die schade aan de huurder en/of (een van) de groepsleden kan worden toegerekend. In geval van schade dient de huurder de beheerder direct op de hoogte te stellen. Onder schade wordt in beginsel de kosten van herstel verstaan, en indien herstel niet mogelijk is de kosten van vervanging.
3. Alle kosten veroorzaakt door schade en/of diefstal zullen worden verrekend met de borgsom en, voor zover de borgsom niet toereikend is, worden gefactureerd aan de huurder. De huurder dient de factuur binnen veertien (14) dagen na dagtekening te voldoen.
4. Alle groepsleden die de vakantiewoning betrekken zijn hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen onder deze algemene voorwaarden en in de huurovereenkomst is bepaald. Daarnaast dienen al deze groepsleden een passende aansprakelijkheids-, ongevallen- en ziektekostenverzekering te hebben.
5. De verhuurder is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de verhuurder is toe te rekenen. In dat geval is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot het bedrag dat zijn aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert.
6. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

Artikel 11 Wet- en regelgeving
1. De verhuurder zorgt te allen tijde dat de vakantiewoning zowel binnen en buiten voldoet aan alle milieu- en veiligheidseisen die van overheidswege aan de vakantiewoning worden gesteld.
2. De huurder dient zich te gedragen zoals van een goed huurder mag worden verwacht en dient geen schade of overlast te veroorzaken voor derden. De huurder dient de vakantiewoning te gebruiken overeenkomstig met de door de eigenaar en/of beheerder gegeven gebruiksinstructies.

Artikel 12 Toepasselijk recht & klachtafhandelingsbeleid
Op deze algemene voorwaarden en de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Een klacht kan via de hierboven vermelde contactgegevens worden ingediend. Op een eventuele klacht wordt zo snel mogelijk gereageerd en alles wordt in het werk gesteld om een bevredigende oplossing te vinden.